2633 Pacific Avenue, Stockton, CA 95204 | Phone: 209-944-5530 | Fax: 209-944-5990

Welcome to our health education library. The information shared below is provided to you as an educational and informational source only and is not intended to replace a medical examination or consultation, or medical advice given to you by a physician or medical professional.

Controlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureC‚ mo controlar la alta presin arterialControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood PressureControlling High Blood Pressure

Tswj Ntshav Siab

Ntshav siab (hypertension)‚ yog hu ua tus kab mob tua yam ntsiag to. Qhov no yog vim tias ntau tus neeg uas muaj ntshav siab tsis paub tias lawv muaj. Qhov ntshav siab uas zoo yog tsawg tshaj 120/80. Xyuas kom paub koj cov ntshav siab thiab nco ntsoov soj ntsuam kom tsis tu ncua. Ua li no yuav cawm tau koj txoj sia.

Xaiv cov khoom noj kom zoo rau koj lub plawv. Noj ntsev kom tsawg thiab noj raws li DASH cov kev noj haus.

 • Xaiv cov khoom noj uas muaj ntsev thiab roj tsawg.

 • Noj cov khoom noj uas ntim hauv kaus poom, cov khoom noj uas qhuav, cov khoom noj uas pab rau lub cev, cov ntim hauv hnab, thiab cov khoom noj uas ua yooj yim (fast food). Cov no yuav muaj ntsev ntau.‚

 • Noj 8-10 hom (servings) cov txiv hmab txiv ntoo thiab zaub txhua hnub.

 • Xaiv cov nqaij uas tsis muaj roj ntau (lean), xaiv ntses, los sis nqaij qaib.

 • Noj whole-grain pasta, mov, thiab taum.

 • Noj 2-3 hom (servings) ntawm cov khoom noj uas muaj mis nyuj txuam (dairy) uas muaj rog tsawg los sis tsis muaj rog li.

 • Nug koj tus kws kho mob txog DASH qhov kev noj haus. Qhov kev noj no yuav pab txo koj cov ntshav siab.

Nyhav tshaj qhov nyhav lawm yuav tsis zoo rau koj lub plawv. Yuav tsum tau nyhav kom yog li qhov nyhav.

 • Nug koj tus neeg muab kev pab kho mob seb koj yuav tsum tau noj pes tsawg calories ib hnub twg. Ces noj li ntawv mus li.

 • Nug koj tus neeg muab kev pab kho mob seb nyob li muaj pes tsawg phaus es thiaj li zoo rau koj. Yog tias koj nyhav dhau heev lawm, poob li 10 phaus xwb yuav pab txo tau kom koj cov ntshav qis.

 • Noj khoom txom ncauj thiab khoom qab zib kom tsawg.

 • Ua kom ib ce muaj zog tas li.

Zoo ib yam li lwm cov leeg (muscle), lub plawv yuav tsum tau ua kom muaj zog es thiaj li ua tau hauj lwm zoo. Sawv los ua kom ib ce muaj zog.

 • Xaiv tej yam uas koj nyiam ua. Kom koj tsev neeg thiab cov phooj ywg koom nrog koj.

 • Taug kev los sis caij tsheb kauj vab xwb es tsis txhob tsav tsheb. Los sis nres tsheb kom deb es taug kev mus rau tom lub qhov rooj nkag.

 • Siv taw ntaiv es tsis txhob siv tshuab nqa neeg (elevator).

 • Kaus nplooj qhua, vaj teb, los sis kho vaj tse.

 • Ua tej yam kom nquag plias yam tsawg 30 feeb ib hnub twg, ua kom ntau hnub ib plua (week) twg.

Kev nyuab siab tas mus li yuav ua tau kom ntshav siab.

 • Nrhiav sij hawm los so thiab muaj kev lom zem nrog lub neej. Nrhiav sij hawm kom muaj kev nyob luag ntxhi.

 • Mus ncig xyuas tsev neeg thiab cov phooj ywg, thiab ua tej yam uas koj nyiam ua.

Haus dej cawv ntau yuav ua tau kom ntshav nce siab.

 • Txiv neej: Tsis txhob haus ntau tshaj 2 khob ib hnub twg.

 • Poj niam: Tsis txhob haus ntau tshaj 1 khob ib hnub twg.

Haus luam yeeb yuav ua tau kom koj muaj kab mob hauv lub plawv thiab muaj mob chua leeg (stroke). Nrog koj tus neeg muab kev pab tham txog kev txiav luam yeeb. Nug txog cov kev pab cuam uas nyob ze ntawm koj los sis hauv koj lub zos uas yuav pab tau koj.

Yog tias txoj kev pauv hloov hauv lub neej tsis txaus, koj tus neeg muab kev pab kho mob yuav muab tshuaj rau koj noj kom ntshav tsis txhob siab. Noj tag nrho cov tshuaj uas muab rau koj.

Date Last Reviewed:

Date Last Modified: 2005-05-16T00:00:00-06:00

To request an appointment, please call our cardiology office in Stockton, California at 209-944-5530 or use our online Appointment Request Form.

To request an appointment, please call our cardiology office in Stockton California at 209-944-5530 or use our
Online Appointment Request Form
Icon

Manshadi Heart Institute, Inc.

2633 Pacific Avenue
Stockton, CA 95204
Phone: 209-944-5530
Fax: 209-944-5990
Map and Driving Directions

1210 W Tokay Street
Lodi, CA 95240
Phone: 209-370-3580
Fax: 209-944-5990
Map and Driving Directions

 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery