2633 Pacific Avenue, Stockton, CA 95204 | Phone: 209-944-5530 | Fax: 209-944-5990

Welcome to our health education library. The information shared below is provided to you as an educational and informational source only and is not intended to replace a medical examination or consultation, or medical advice given to you by a physician or medical professional.

Controlling Your CholesterolControlling Your CholesterolControlling Your CholesterolC³mo controlar su colesterolControlling Your CholesterolControlling Your CholesterolControlling Your CholesterolControlling Your CholesterolControlling Your CholesterolControlling Your Cholesterol

Tswj Cov Roj (Cholesterol) Hauv Koj Cov Ntshav

Roj (cholesterol) yog ib co ua roj nplaum (waxy substance) uas khiav hauv koj cov ntshav. Thaum uas koj cov roj (cholesterol) ntau, nws yuav ua ib qho phab ntsa thaiv koj cov hlab ntsha. Qhov no ua rau cov hlab ntsha nqaim thiab cov ntshav yuav khiav tau tsawg. Li no tej zaum koj lub plawv yuav nres (heart attack) los sis ua rau koj muaj mob chua leeg (stroke).

Cov Roj (cholesterol) Zoo thiab Roj (cholesterol) Phem

Lipids yog cov rog, thiab cov ntshav feem ntau yog dej. Rog thiab dej tsis sib tov. Li no peb yuav tsum tau muaj lipoproteins (lipids uas ntim rau hauv cov plhaub protein) los nqa cov lipids. Lub plhaub protein cia cov lipoproteins nkag rau hauv cov ntshav, uas nqa cov lipids. Muaj ob hom lipoproteins:

 • LDL (lipoprotein uas tsawg) yog ib hom "roj (cholesterol) phem." Qhov nws nqa tsuas yog roj (cholesterol) xwb. Nws xa cov roj (cholesterol) no mus rau cov menyuam qhov hauv lub cev (body cell). Yog tias muaj cov roj (cholesterol) LDL ntau dhau heev lawm, nws yuav txhaws tau cov hlab ntsha. Qhov no yuav ua tau rau kom muaj kab mob hauv lub plawv thiab muaj mob chua leeg (stroke).

 • HDL (lipoprotein uas ntau) yog ib hom "roj (cholesterol) zoo." Feem ntau nws muaj cov plhaub protein. Cov lipoprotein no sau cov roj (cholesterol) seem ntawm LDLs uas tau tso rau hauv cov hlab ntsha. Li no yog tias muaj cov roj (cholesterol) HDL ntau yuav ua tau kom qhov uas koj yuav muaj kab mob hauv lub plawv thiab muaj mob chua leeg (stroke) tsawg.

Tswj Cov Roj (cholesterol)

Cov roj (cholesterol) tag nrho muaj cov roj LDL thiab roj HDL, nrog rau lwm cov rog hauv cov hlab ntsha. Yog tias tag nrho koj cov roj (cholesterol) siab heev, ua raws li cov theem ua nram qab no los pab txo koj cov roj (cholesterol) tag nrho kom nyob qis.

Noj Cov Khoom Uas Muaj Rog Kom Tsawg

 • Noj cov khoom uas muaj cov rog uas nyeem thiab trans (tseem hu ua hydrogenated) rog kom tsawg. Cov khoom noj uas muaj cov rog no ntau yuav ua rau kom koj cov roj (cholesterol) phem muaj ntau. Noj cov khoom noj no kom tsawg xwb yeej tsis tau txaus.

 • Noj li ntawm 2 hom (servings) ntses txhua plua (week). Feem ntau ntses muaj omega-3 fatty acids. Cov no pab ua kom cov roj (cholesterol) hauv cov ntshav tsawg.

 • Noj cov khoom uas muaj whole grains thiab soluble fiber (xws li oat bran). Cov no yuav txo cov roj (cholesterol) tag nrho kom qis.

Nyob Kom Nquag Plias

 • Xaiv ib yam kev ua si uas koj nyiam ua. Taug kev, ua luam dej, thiab caij tsheb kauj vab yog ib co kev ua si uas yuav ua kom nquag plias.

 • Pib li qhov uas koj ua tau. Maj mam ua kom ceev zog thiab ntev zog txhua plua (week).

 • Ua kom txog li ntawm feem ntau 30 feeb txhua hnub. Koj yuav muab qhov no faib uas peb zaug uas siv 10-feeb txhua zaus los tau.

 • Nco ntsoov, ua ib co kev ua si xwb zoo dua qhov uas tsis ua li.

 • Yog tias koj tsis tau ua kom ib ce muaj zog tas li, maj mam pib. Nrog koj tus kws kho mob tham kom paub tseeb tias qhov no zoo rau koj.

Txiav Luam Yeeb

 • Kev txiav luam yeeb yuav ua tau kom koj cov lipid zoo. Nws tseem yuav txo tau qhov kom koj muaj kab mob hauv plawv thiab mob chua leeg (stroke) tsawg.

Tshuaj Noj

Muaj ntau tus neeg yuav tsum tau noj tshuaj kom txo tau lawv qhov LDL mus rau seem uas tsis phom sij. Cov tshuaj noj kom txo tau cov roj (cholesterol) mas zoo heev thiab tsis muaj kev phom sij. (Tiam sis noj tshuaj tsis yog ib qho yuav hloov tau rau qhov kev ua si kom ib ce muaj zog los sis hloov qhov uas koj noj khoom!) Koj tus kws kho mob yuav qhia tau rau koj seb cov tshuaj noj kom txo tau cov roj (cholesterol) puas yuav zoo rau koj.

Lub Hom Phiaj Uas Muaj Cov Roj (cholesterol) Zoo

Cov no yog ib co hom phiaj uas siv feem ntau. Nug koj tus kws kho mob seb lub hom phiaj twg yog lub zoo rau koj.

Tag nrho cov roj: Qis tshaj 200

HDL: 40 los sis siab tshaj rau cov txiv neej; 50 los sis siab tshaj rau cov poj niam

LDL: 100 rov hauv

Triglycerides: 150 rov hauv

 

Koj lub hom phiaj:_______

Koj lub hom phiaj:_______

Koj lub hom phiaj:_______

Koj lub hom phiaj:_______

 

Date Last Reviewed:

Date Last Modified: 2006-03-30T00:00:00-06:00

To request an appointment, please call our cardiology office in Stockton, California at 209-944-5530 or use our online Appointment Request Form.

To request an appointment, please call our cardiology office in Stockton California at 209-944-5530 or use our
Online Appointment Request Form
Icon

Manshadi Heart Institute, Inc.

2633 Pacific Avenue
Stockton, CA 95204
Phone: 209-944-5530
Fax: 209-944-5990
Map and Driving Directions

1210 W Tokay Street
Lodi, CA 95240
Phone: 209-370-3580
Fax: 209-944-5990
Map and Driving Directions

 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery